Program opracowany przez Główną Komisję Hodowlaną
dla krzyżówki międzyrasowej
Ogar Polski i American Black and Tan Coonhound

 1. Otworzyć Księgę Wstępną dla krzyżówki o nazwie Coogar. Pełną dokumentację ilościową i jakościową pogłowia będzie prowadził Klub Ogara i Gończego Polskiego.
 2. Jako krzyżówka międzyrasowa, Coogar nie będzie mógł być prezentowany na wystawach.
 3. Do Księgi Wstępnej będą wpisywane tylko psy / suki po przeglądzie hodowlanym (kwalifikacyjnym).
 4. Psy te będą miały prawo do rejestracji w macierzystych Oddziałach ZKwP. Umożliwi im to start w konkursach psów myśliwskich, a tak że będzie podstawą do rejestracji urodzonego miotu.
 5. W pierwszej fazie do KW mogą być wpisane psy i suki z 3 dotychczas urodzonych miotów, w ilości 18 sztuk. Dla uproszczenia dokumentacji użyty w krzyżówce pies American Black and Tan Coonhound o nazwie GENESIS MAN IN THE MOON zostanie wpisany do Wyciągu KW jako „NN”.
 6. Osobniki zostaną wpisane do KW po przeglądzie hodowlanym (kwalifikacyjnym) dokonanym w obecności specjalnie do tego celu powołanej Komisji, skład której będzie zatwierdzany przez GKH. W przeglądzie każdorazowo będzie brał udział Przewodniczący Klubu Ogara i Gończego Polskiego w charakterze sędziego i koordynatora przeglądu.
 7. Komisja dokona oceny psów / suk pod względem eksterieru i zdrowotności, a tak że przydatności osobników w hodowli rasy ogar polski. Po wypełnieniu dokumentacji hodowlanej (i ewentualnie fotograficznej), a także pobraniu prób do badań DNA, osobnik może być wpisany do KW.
 8. Hodowla odbywać się będzie pod kontrolą Zarządu Klubu. Jako główną zasadę przyjmuje się kojarzenie par, w których jeden z osobników będzie Ogarem Polskim z pełnym rodowodem (trzypokoleniowym). Wybór reproduktora należ y do hodowcy, jednak  musi on być zaakceptowany przez Zarząd Klubu (skierowanie do krycia). Suka ogar polski do krycia Coogarem musi również posiadać zgodę Klubu. Ogary polskie użyte do krzyżówek będą zobowiązane do przedstawienia Zarządowi Klubu przed kryciem certyfikatów identyfikacyjnych DNA.
 9. Ka żdy pies i suka będzie mógł być użyty do hodowli tylko dwa razy. Nie dopuszcza się jednak do powtarzania skojarzeń. Każdorazowo musi być to nowa para rodzicielska.
 10. Pies czy suka, które w pierwszym miocie dadzą wadliwe potomstwo, nie dostaną zgody na powtórny miot.
 11. Hodowca będzie miał obowiązek przedstawienia miotu do przeglądu na zasadach ogólnych w macierzystym Oddziale Związku Kynologicznego, w celu uzyskania metryk. Numery tatuaż u w pachwinie dla zachowania kolejności będą podawane przez Zarząd Klubu. W tym celu hodowca będzie miał obowiązek dosłania do Zarządu Klubu kopii karty miotu.
 12. Szczenię otrzyma imię nadane przez hodowcę, nie będzie jednak posiadało przydomka.
 13. Hodowca będzie miał obowiązek dopilnowania, aby w protokole przeglądu miotu znalazła się informacja o uzębieniu, jądrach i oczach. Ksero protokołu przeglądu miotu musi być przesłane do Klubu Ogara i Gończego Polskiego.
 14. Hodowca i właściciel reproduktora powinien być w stałym kontakcie z nabywcami szczeniąt, aby móc przedstawić je do przeglądu hodowlanego w ilości co najmniej 50% potomstwa. W przeciwnym wypadku może nie uzyskać zgody na powtórne krycie.
 15. Szczenięta z tych kojarzeń po osiągnięciu 15 miesięcy będą wpisywane do KW Coogar po przeglądzie hodowlanym, który został opisany powyżej.
 16. W przypadku zakwalifikowania do hodowli, obok imienia psa, do KW wpisany zostanie numer tatuażu. Będzie to informacja „na przyszłość”, ż e dany osobnik pochodzi z krzyżowania międzyrasowego. (np. suka o nazwie NORA z nr tatuaż u 10 będzie miała w rodowodzie imię: NORA 10).
 17. Zwierzęta urodzone w trzecim pokoleniu, posiadające pełen rodowód, po pozytywnym przeglądzie hodowlanym będą miały możliwość zostać uznanymi za ogara polskiego. Może się to jednak stać dopiero po analizie skuteczności tego programu decyzją Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.